Bản đồ quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Bình Định đến 2035

Tính đến năm 2021, Toàn tỉnh Bình Định hiện có 18 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Quy Nhơn), 01 đô thị loại III (thị xã An Nhơn), 02 đô thị loại IV (thị xã Hoài Nhơn, thị trấn Phú Phong) và 13 đô thị loại V (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến; các xã Mỹ Chánh, Tây Giang, Phước Lộc, Phước Hòa).

Giai đoạn đến năm 2025

Nâng cấp và thành lập mới 06 đô thị, gồm:

12 đô thị hiện hữu gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Quy Nhơn), 11 đô thị loại V (Thị trấn: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây; đô thị Mỹ Chánh và đô thị Cát Tiến) tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị.

Giai đoạn đến 2035

Nâng cấp và thành lập mới 06 đô thị, gồm:

  • 01 đô thị loại III (Hoài Nhơn), 01 đô thị loại IV (Cát Tiến),
  • 04 đô thị loại V (Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân; Canh Vinh, huyện Vân Canh).

16 đô thị gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Quy Nhơn), 01 đô thị loại III (đô thị An Nhơn); 01 đô thị loại IV (Tây Sơn); 12 đô thị loại V (Thị trấn: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây; đô thị Mỹ Chánh, Phước Hòa, Phước Lộc, An Hòa) tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035

TIN TỨC KHÁC

1