Thành phố Quy Nhơn

Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Định

1